Prospectus van het bisschoppelijk instituut
"Ste Marie" te Huijbergen begin jaren 1930 en later

Deze pagina heeft een 2 tal voorbeelden van "folders" uit de kostschooltijd van toen.

Toen was er nog geen corona, maar wel was vaccinatie verplicht !

Terug naar overzicht


PROSPECTUS VAN HET BISSCHOPPELIJK INSTITUUT ,,STE MARIE" TE HUIJBERGEN TELEFOON INTERCOMMUNAAL NUMMER 1

1. Het doel van dit Instituut is: Katholieke jongelingen door het bewaren der onschuld, door eene beschaafde opvoeding en door degelijk onderwijs, voor te bereiden voor M. U. L. O.-diploma en voor verdere studiën op Seminarie, Gymnasium, Hoogere Burgerschool en Lyceum in 't algemeen hen te vormen tot nuttige leden van Kerk en Maatschappij.

2. Het Instituut staat onder de hooge bescherming van Zijne Doorl. Hoogw. den Bisschop van Breda, terwijl de opvoeding en het onderwijs is toevertrouwd aan de Eerw. Broeders der Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria.

3. Het Instituut is gelegen in de gezondste en schoonste streek van Noord-Brabant (Wouwsche Plantage), in de nabijheid van Bergen-op-Zoom en Roosendaal. De reis naar Huijbergen, van Holland uit, geschiedt het best over Roosendaal; aan dit station afstappen. De reis van Zeeland uit, is het gemakkelijkst over Woensdrecht, Bergen-op-Zoom of Roosendaal. Tegen zeer billijke vergoeding en bij tijdige kennisgeving vinden de bezoekers een auto aan genoemde stations. 's Dinsdags vertrekt de autobus van 't Instituut om half 10 van 't station Roosendaal, zoodat de kostschool zeer gemakkelijk te bereiken is. 's Avonds gaat hij weer terug. Het Instituut heeft doelmatige gebouwen, met luchtige les, slaap, eet- en speelzalen, badinrichting, ruime speelplaatsen, tuinen en uitgestrekte wandelbosschen ten dienste der leerlingen. Bij ongesteldheden staan ziekenzalen ten dienste, waar een Broeder-ziekenverpleger zich geheel aan de verzorging der zieken wijdt.


4. Het kostgeld bedraagt 350 gulden. ( - 10% crisis aftrek) De betaling geschiedt in drie termijnen, telkens vooruit, namelijk: In September, bij het begin van het schooljaar 120 Gld. Met Nieuwjaar 120 Gld. Met Paschen. 110 Gld. Voor afwezigheid of vertrek vóór den tijd wordt geen korting gegeven, dan alleen in geval van ziekte van den leerling

5. Zijn er twee of meer leerlingen uit hetzelfde gezin, dan genieten de tweede, derde en vierde ieder eene vermindering van 30 gld. in het jaar, of 10 gld. per termijn.

6. Het verstellen van schoenen en kleeren, verschotten voor toilet benoodigdheden enz., port, vracht, reiskosten, uitgaven voor dokter en apotheker, en andere verschotten, worden in rekening gebracht. Voor bad benoodigd heden zorgt het Instituut, maar voor het geregeld gebruik van de badinrichting wordt 1 gld. per termijn in rekening gebracht. De ouders gelieven bij elk pak kleeren de noodige lappen te doen voor het herstellen der kleeding stukken. De gewone school benoodigdheden worden niet in rekening gebracht, maar in plaats daarvan wordt schoolgeld betaald volgens de bepaling der Wet op het L. O.

7. Indien de ouders het verlangen, belast het Instituut zich met de bewassching tegen betaling van 7 gld. per termijn, vooruit betalen. Zijn er twee of meer leerlingen uit 't zelfde gezin, dan wordt voor de tweede enz. 5 gld. per termijn betaald. Lakens en dekens kunnen ook door het Instituut verstrekt worden, tegen betaling van 3 gld. per termijn. Voor het gebruik van matras enz. wordt 1 gld. per termijn berekend.

8. Er wordt grondig onderwijs gegeven in de Christelijke Leering en in al de gewone vakken van onderwijs, ook in het Fransch, Duitsch, Engelsch, Hand- en Bouwkundig teekenen, het Boekhouden, de Wiskunde, het Zingen, den Gregoriaanschen Zang, de Instrumentale Muziek en de Vrije- en Ordeoefeningen der Gymnastiek.

9. Wie bijzondere lessen verlangt in het Teekenen of de Instrumentale Muziek, betaalt daarvoor per termijn: Voor Teekenen 8 Gld. Voor Piano of Harmonium 10 Gld Voor Viool 6 Gld


Leerlingen, die wenschen les te ontvangen in de Instrumentale Muziek, brengen zelf hunne Instrumenten (behalve piano en harmonium) mede. Indien de ouders het verlangen, belast zich het Instituut gratis met den aankoop der instrumenten

10. Wie gymnastiek verlangt, betaalt daarvoor per termijn 4 gld. Het onderricht in het gebruik van den Typewriter (schrijfmachine) kost 10 gld. per termijn.

11. Altijd, bij alle uitspanningen en wandelingen, ook op de reis vóór en na de vacantie, alsook des nachts, staan de leerlingen onder de hoede der Eerw. Broeders. In geval van ziekte genieten zij de meest zorgvuldige verpleging, zonder dat daarvoor iets meer in rekening gebracht wordt dan de kosten van geneesheer en apotheker.

12. Aan tafel en geheel den dag door wordt op de regels der wellevendheid gelet.

13. Daar het Instituut op zeer voldoende wijze voor de voeding der leerlingen zorgt, worden de ouders beleefd verzocht hun geen mondbehoeften te zenden of mee te geven.

14. Het Instituut voorziet gratis in ontspanningslectuur; de leerlingen mogen daarom geen boeken medebrengen, of gedurende het leerjaar ontvangen, dan die, welke zij hier of aan eene andere Katholieke inrichting als prijs ontvangen hebben. Ansichtkaarten worden toegelaten, maar zoogenaamde fantasiekaarten zijn verboden, evenzoo muziek op woorden.

15. Leerlingen beneden de Plechtige H. Communie mogen niet rooken; de overigen mogen nu en dan rooken, indien zij zich goed gedragen en de toestemming hunner Ouders hebben. Om het veel en ontijdig rooken te voorkomen, verschaft het Instituut de sigaren, die tegen inkoopsprijs den Ouders in rekening gebracht worden. Sigaren of sigaretten meebrengen is niet geoorloofd.

16. Driemaal in het jaar, bij iedere vacantie, ontvangen de Ouders of Voogden een verslag van het gedrag en de vorderingen hunner kinderen of pleegkinderen. Maandelijks schrijven de leerlingen een brief, en verder zoo dikwijls de Ouders het verlangen.

17. Er zijn jaarlijks drie vacanties: eene Nieuwjaarsvacantie van omtrent veertien dagen, eene Paaschvacantie van drie weken en eene zomervacantie van omtrent vijf weken. De Ouders of naaste Bloedverwanten zullen alleen Dinsdags en Donderdags de leerlingen mogen bezoeken, en dezen mogen met hen uitgaan, indien de Directeur daartoe verlof geeft. Na het bezoek moeten de leerlingen door de Ouders of Bloedverwanten in het Instituut worden teruggebracht. Op andere dagen worden geen bezoeken toegelaten.


18. Er worden alleen leerlingen aangenomen, die op het Instituut minstens het 2e leerjaar L. O. kunnen volgen. Zij, die op eene andere kostschool geweest zijn, moeten voorzien zijn van een getuigschrift van goed gedrag, door het Bestuur dier kostschool afgegeven.

19. Elke leerling moet voorraad van ondergoed hebben voor drie weken, indien 't Instituut zich met de bewassching belast ; verder twee wollen en een molton deken of drie wollen dekens, een witte sprei, twee paar lakens en twee kussensloopen, drie servetten, drie handdoeken (met lussen), twaalf zakdoeken, acht paar kousen (geen sportkousen), een waschzak, drie paar schoenen, een toiletdoos, een kleerborstel, tandenborsteltje en een spiegeltje, benevens een zilveren lepel en vork.
Wenscht men dat 't Instituut zich met de bewassching belast, dan gelieve men het ondergoed te voorzien van linnen mangel knopen. Verder zorge men voor nette en genoegzame bovenkleeding naar keuze der ouders. Vork en lepel verschaft het Instituut, indien dit verlangd wordt, tegen 1 gld. per jaar.

20. Deze benoodigdheden moeten op een goed zichtbare plaats met het nummer van den leerling geteekend zijn. Gelieve 't nummer te zetten achter in den hals van hemd, flanel, trui, sporthemd, borstrok, vóór op den band van de onderbroek, op de voering of op de tong van den schoen. Men gelieve deze benoodigdheden niet in een pakmand, maar in een koffer te verzenden, en indien zulks niet door een bijzonderen voerman geschiedt, per Van Gend & Loos of per Spoor aan het volgend adres:
Den Jongenheer ………………….
Bisschoppelijk Instituut , Ste Marie" HUIJBERGEN. . De koffers kunnen, na uitpakking, in het Instituut worden opgeborgen of worden, als dat verlangd wordt, ledig teruggezonden.
Iedere leerling moet voorzien zijn van een handkoffertje, om daarin met de vacanties ten minste eenige zaken te kunnen meenemen, die men graag spoedig thuis heeft. Brieven en postpakketten worden geadresseerd:
Den Jongenheer Bisschoppelijk Instituut ,,Ste Marie" HUIJBERGEN (N-B.)


droomfoto gemaakt door kinderen

21 Daar het vervoer van goederen tusschen Huijbergen en Bergen op Zoom slechts plaats heeft op Dinsdag en Zaterdag, zende men bij het eindigen der vacantie de koffers (met sleutel) zoo mogelijk een week vooruit, opdat alles tijdig in gereedheid kunne gebracht worden.

22. De Ouders of Voogden gelieven aan den Directeur te zenden:
1e. een vaccinatiebewijs;
2e. een getuigschrift van woonplaatsverandering
3e. een doopbewijs ;
4e. een vormbewijs, indien ze reeds gevormd zijn.

23 Aan Ouders of Voogden, die ons hunne kinderen of pleegkinderen toevertrouwen, wordt in het welbegrepen belang van den leerling dringend verzocht de bepalingen van dit Prospectus in acht te nemen. Wanneer zij voornemens zijn hunne kinderen het Instituut te doen verlaten, gelieven zij den Directeur tijdig, dat is drie maanden vooruit, te verwittigen, opdat voor andere leerlingen over het nummer kunne beschikt worden. En wijl de ondervinding van vele jaren ons geleerd heeft, dat het voor de meeste leerlingen beter is dat tijdstip niet te weten, zoo verzoeken wij Ouders of Voogden beleefd, den leerling onbekend te laten met den tijd, waarop hij het Instituut verlaten zal.
Het vragenlijstje gelieve men duidelijk in te vullen, en, zoo mogelijk, spoedig aan ons adres over te zenden. Na ontvangst van deze antwoorden volgt het nummer.
DE DIRECTEUR.


Dat waren nog eens tijden !!!!


Een andere prospectus, jaartal onbekend ca 1943


kostschool  prospectus-

Prospectus van het instituut Ste Mariete Huybergen

Informatie boekje over het internaat Ste Marie te Huybergen
BISSCHOPPELIJK INSTITUUT "STE MARIE" TE HUYBERGEN (N.-Br.) POSTREKENING 28151 TELEFOON 1
Het doel van dit Instituut is: Katholieke jongelingen door het bewaren van de on schuld, door een beschaafde opvoeding en door degelijk onderwijs voor te bereiden voor het behalen van M.U.L.O.- diploma; voor handelskennis en voor verdere studiën op Seminarie, Gymnasium, H.B.S. en Lyceum - in het alge- met hen te vormen tot nuttige leden van Kerk en Maatschappij. Er is een aparte klas ter opleiding voor een Seminarie. In twee andere klassen van de lagere school wordt speciaal een voorbereiding gegeven voor Lyceum, H.B.S., Gymnasium en eerste M.U.L.O.-klas. Het Instituut staat onder de hoge bescherming van Zijne Hoogw. Excellentie den Bisschop van Breda, terwijl de opvoeding en het onderwijs is toevertrouwd aan de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de Allerheiligste Maagd Maria.

Het Instituut is gelegen in de gezondste en schoonste streek van Noord-Brabant (Wouwsche Plantage), in de nabijheid van Bergen op Zoom en Roosendaal. De reis naar Huybergen van Holland uit, geschiedt het best over Roosendaal, aan dit station afstappen. De reis van Zeeland uit, is het gemakkelijkst over Bergen op Zoom. Tegen zee r billijke vergoeding en bij tijdige kennisgeving vinden de bezoekers een auto aan genoemde stations.
Op Dinsdag en Donderdag vertrekt de auto van het Instituut om half 10 van het station Roosendaal, zodat de kostschool zeer gemakkelijk te bereiken is. 's Avonds gaat zij weer terug.
Het Instituut heeft doelmatige gebouwen met luchtige les-, slaap-, eet- en speelzalen, badinrichting, ruime speel plaatsen, tuinen en uitgestrekte wandelbossen.
Bij ongesteldheden staan ziekenzalen ten dienste van de leerlingen, waar een Broeder ziekenverpleger zich geheel aan de verzorging van de zieken wijdt. Het kostgeld bedraagt f 355,-- per jaar.
De betaling geschiedt in drie termijnen, telkens vooruit, namelijk: In September f 120,-- Met Nieuwjaar f 120,-- Met Pasen f 115,--
Voor afwezigheid of vertrek vóór de tijd wordt geen korting gegeven, dan alleen in geval van ziekte van den leerling, als de ziekte langer dan drie weken duurt.
Zijn er twee of meer leerlingen uit hetzelfde gezin, dan geniet de tweede een korting van f 30.-, een derde van f 40. - en een vierde van f 50. - per jaar.
Het verstellen van schoenen en kleren, verschotten voor toiletbenodigdheden, enz.; port, vracht, reiskosten, uit gaven voor dokter en apotheker en andere verschotten, worden in rekening gebracht.
Voor bad benodigdheden zorgt het Instituut, maar voor het geregeld gebruik van de badinrichting wordt f 1. - per termijn in rekening gebracht.

Indien de Ouders het verlangen, belast het Instituut zich met de bewassing tegen een betaling van f 7.- per termijn, vooruit betalen. Zijn er twee of meer leerlingen uit hetzelfde gezin, dan wordt voor de tweede, enz. f 5.- per termijn betaald.
Lakens, slopen, dekens, kunnen eek door het Instituut verstrekt worden, tegen betaling van f 3. per termijn. Indien het Instituut niet voor dekens, enz zorgt, wordt f 1.- per termijn berekend voor het gebruik van een matras, enz.
Als men zelf voor de bewassing zorgt, moet aangegeven worden, hoe dikwijls de was naar huis moet. Ook zorge men voor een waskistje met twee sleutels, waarvan er een in de lingerie van het Instituut bewaard wordt.
Er wordt grondig onderwijs gegeven in de Christelijke Lering en in de vakken van onderwijs; ook in het Frans, Duits, Engels, Hand- en Bouwkundigtekenen, Wiskunde, Zingen, Gregoriaanse zang, Instrumentale Muziek en Vrije en ordeoefeningen der Gymnastiek, Steno en Machine schrijven.
Na het doorlopen van de eerste klas Mulo bestaat er gelegenheid meer lessen te volgen in Handelsrekenen en

Boekhouden om zich voor een of ander Handelsdiploma te bekwamen. Wie extra lessen ontvangt, betaalt daarvoor per termijn: Voor tekenen; handelskennis elk f 8,- . Piano of harmonium f 10,- Viool f 6,- Gymnastiek f 4,- Steno en machineschrijven ieder f5,- Leerlingen, die les wensen te ontvangen in de Instrumentale muziek, brengen zelf hun instrumenten (geen piano of harmonium) mee. Indien de Ouders het verlangen belast zich het Instituut met de aankoop der instrumenten. Is het de bedoeling, dat een leerling na het doorlopen van de eerste Mulo-klas zich in Handelskennis bekwaamt, dan worden daarvoor geen extra kosten in rekening gebracht. De gewone boeken en schoolbenodigdheden worden niet in rekening gebracht, maar in de plaats daarvan wordt schoolgeld betaald volgens een billijke regeling. Altijd, bij alle uitspanningen en wandelingen, ook op reis vóór en na de vacantie, alsook des nachts, staan de leerlingen onder de hoede van de Broeders.
In geval van ziekte genieten zij de meest zorgvuldige verpleging, zonder dat daarvoor iets meer in rekening wordt gebracht. Is de ziekte van meer ernstige aard, dan worden de Ouders onmiddellijk verwittigd. Alle leerlingen zijn verzekerd tegen ongelukken. De uitkering is echter niet hoger dan f 3.- per dag, tot een eindbedrag van f 1000.- per persoon. Duur der verzekering: zolang de leerlingen onder verantwoordelijkheid der Broeders staan; ook op reis. De jaarpremie bedraagt: 65 cent. Deze jaarpremie wordt evenals de omzetbelasting verrekend bij "kleine verschotten". Als algemene regel geldt, dat elke nieuweling wordt ingeënt tegen roodvonk en diphteritis, tenzij de Ouders ernstige bezwaren hebben. Is de leerling reeds ingeënt tegen deze ziekten, gelieve dan tijdig kennis te geven. Aan tafel en geheel de dag door wordt op de regels der wellevendheid gelet. Daar het Instituut op zeer voldoende wijze voor de voeding van de leerlingen zorgt, worden de Ouders beleefd verzocht hun geen mondbehoeften te zenden of mee te geven.

Het Instituut voorziet in ontspanningslectuur. Alle boeken, platen, kaarten enz., die minder gewenst voorkomen, worden streng geweerd. De leerlingen beneden de leeftijd van dertien jaar mogen nooit roken, de oudere jongens moeten uitdrukkelijk verlof van thuis hebben. Driemaal in het jaar, bij iedere vacantie, ontvangen de Ouders of Voogden een verslag van het gedrag en de vorderingen der leerlingen. Maandelijks schrijven de leerlingen een brief en verder zo dikwijls de Ouders het verlangen. Er zijn jaarlijks drie vacanties: een Nieuwjaarsvacantie van omtrent veertien dagen, een Paasvacantie van drie weken en een Zomervakantie van omtrent vijf weken. De leerlingen mogen op Dinsdag en Donderdag bezoek ontvangen. Indien de Directeur verlof geeft mogen de leerlingen met de Ouders uitgaan. Na het bezoek moeten de leerlingen in het Instituut worden teruggebracht. Kunnen de Ouders moeilijk op de gestelde dagen komen dan wordt ook bezoek op Zondag toegestaan, echter niet op de tweede Zondag van de maand. Brengen de bezoekers broodjes of iets dergelijks mee, dan zal Broeder-portier gaarne voor koffie, thee en verdere benodigdheden zorgen. Komen er anderen, dan de Ouders, de leerlingen bezoe- ken, dan moeten zij een schriftelijk bewijs overleggen, dat de familie het bezoek goedkeurt; anders wordt het zeker niet toegestaan. Willen de bezoekers neefjes of kennisjes even spreken, dan kan dat gebeuren in de vrije tijd, nooit onder de les of een godsdienstoefening. Tijdens de diensten in de kapel worden geen leerlingen geroepen. Als bezoekers Broeder Directeur wensen te spreken, kunnen ze zich ten allen tijde wenden tot den Broeder portier. Oudere leerlingen, of zij, die reeds op een andere kostschool zijn geweest, moeten voorzien zijn van een getuigschrift van goed gedrag, afgegeven door het Bestuur, het hoofd der school of den Zeer Eerw. Pastoor. Elke leerling moet voorraad van ondergoed hebben voor drie weken, indien het Instituut zich met de bewassing belast, verder drie pyama's, drie dekens, een sprei, min. stens twee paar lakens en twee kussenslopen, drie servet ten, de nodige-handdoeken (met lussen) en washandjes, twaalf zakdoeken, acht paar kousen (geen sportkousen), een waszak, drie paar schoenen, een toiletdoos, een kleer borstel, tandenborsteltje, spiegeltje, een kruisbeeldje, wijwatersvaatje, een paar schilderijtjes en een vloermatje. Wenst men, dat het Instituut zich met de bewassing belast, dan gelieve men het ondergoed te voorzien van linnen mangelknopen. Verder zorge men voor nette en genoegzame boven. kleding naar keuze van de Ouders. Ieder zorge voor de nodige stoffen voor verstelwerk. Zilveren lepel en vork verschaft het Instituut tegen f 1. per jaar. De benodigdheden moeten op een goed zichtbare plaats met het opgegeven nummer getekend zijn. Gelieve het nummer te zetten achter in de hals van hemd, flanel, trui, sporthemd, borstrok; vóór op de band

Een vaccinatiebewijs.

van onderbroek; op de voering of de tong van de schoenen. Het is gewenst de koffers een paar dagen voor het einde van de vacantie te zenden. Zij kunnen dan tijdig uitge pakt worden. Iedere leerling moet voorzien zijn van een handkoffer of reismand, waarin bij elke vacantie het nodige kan mee genomen worden. De Ouders gelieven aan den Directeur te zenden: 1. Een vaccinatiebewijs. 2. Een Doop- en Vormbewijs. 3. Een persoonskaart van verandering van woonplaats. Het vragenlijstje gelieve men duidelijk in te vullen, en, zo spoedig mogelijk, aan ons adres over te zenden. Na ontvangst van deze antwoorden volgt het nummer.

DE DIRECTEUR.
Instituut St Marie Huybergen Tuinzicht.

Deze prospectus is aan de ouders van Adriaan van der Voort verstrekt in 1943. Op de blz. beginnend met "Het instituut is gelegen ……….." zijn enige getallen niet goed overgekomen. De tekst is door de broeders met de hand aangepast voor "Mulo prijzen". Wat opvallend is dat de prijzen wel erg stabiel zijn gebleven. Uit de prospectus uit 1930 waren de prijzen, let wel in guldens, bijna even hoog als in 1943. Ook de prijzen voor bijles, piano, viool, tekenen, enz. zijn niet veranderd.


Luchtfoto uit de folder geknipt

De kapel van Ste Marie Huijbergen


Mulo schoolgebouw Huybergen

De voortuin zoals de prospectus vermeld.


Het speelterrein van het instituut te Huybergen

Tuinzicht